Kwaliteit

Kwaliteit is in veel bedrijfstakken een abstract begrip – de term is vaak breed gedefinieerd en blijkt daardoor lastig te meten. Dit geldt echter niet voor de kwaliteit van fysiotherapie. De gezondheidsproblemen en hulpvragen van cliënten vormen immers de basis van onze dienstverlening, en de kwaliteit van onze fysiotherapie is direct te meten aan de resultaten die wij als zorgverlener behalen.

Fysiotherapie Van Gerven streeft ernaar om de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg op gebied van fysiotherapie te bieden. Wij stemmen onze aanpak daarom altijd af op de behoeften van de cliënt, en kijken daarbij bijzonder kritisch naar het niveau van onze dienstverlening.

Hoe wij de kwaliteit van onze fysiotherapie bewaken

Het kwaliteitsbeleid van Fysiotherapie Van Gerven is gebaseerd op de tevredenheid van onze cliënten. Effectieve behandeling en begeleiding zijn de hoeksteen van onze dienstverlening, en wij vragen onze cliënten daarom aan het einde van elke behandelserie om de kwaliteit van onze fysiotherapie te beoordelen. Zo krijgen wij een duidelijk inzicht in de ervaringen van onze patiënten, en kunnen wij gericht aansturen op mogelijke verbeteringen.

Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren is het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) in het leven geroepen door de beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het CKR inschrijven.

Onze therapeuten volgen jaarlijks verschillende bij – en nascholingen en nemen deel aan verschillende netwerken die gericht zijn op samenwerking en ontwikkeling binnen de verschillende deelgebieden van de fysiotherapie.

Kwaliteit in de toekomst

Bij Fysiotherapie Van Gerven blijven we ook in de toekomst onvermoeibaar zorg en aandacht besteden aan de kwaliteit van onze fysiotherapie. Duidelijke communicatie speelt hierin een belangrijke rol: cliënten, artsen en zorgverzekeraars moeten immers op de kwaliteit van onze fysiotherapie kunnen vertrouwen.


HKZ Certificering

Het HKZ Keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Zo'n systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het HKZ keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling. 

Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Fysiotherapie Van Gerven heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het uitgangspunt. 

Aan het HKZ Keurmerk liggen HKZ-normen ten grondslag. Deze normen hebben de internationaal erkende ISO 9001:2000-normen als basis en omvatten daarnaast branche specifieke eisen. De HKZ-normen zijn gericht op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie.

Het HKZ Keurmerk betekent dat een organisatie: 
•    De zaken intern goed op orde heeft
•    De klant principieel centraal stelt
•    Betrouwbare resultaten kan presenteren
•    Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening
 

Qualiview

 Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis. Hiermee streven wij er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek, als patiënt, te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is dus van essentieel belang! Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Qualiview (Qualizorg BV), dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek. Met Qualiview waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Qualiview door te mailen naar info@qualiview.nl of op het logo klikken om naar de site te gaan.

 

Privacyverklaring

Contactgegevens:

www.fysiotherapievangerven.nl

Vondelstraat 15, 5691 XA Son, 0499-473895

Ronald Swart is de Functionaris Gegevensbescherming van Fysiotherapie Van Gerven. Hij is te bereiken via ronald@fysiotherapievangerven.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Fysiotherapie Van Gerven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Fysiotherapie Van Gerven verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Gezondheid (o.a. diagnosecode, locatie code klacht, chronisch/niet chronisch)

- Begin- en einddatum verwijzing

- Behandelaars (een of meerdere)

- Burgerservicenummer (BSN)

- Code zorgverzekeraar (Uzovi) + verzekerdennummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Fysiotherapie Van Gerven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Fysiotherapie Van Gerven verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

-  Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting, en patiënttevredenheidsonderzoek, waarbij de gegevens van de patiënt anoniem blijven. Bij dit laatste kan door invulling van open vragen de anonimiteit misschien niet gewaarborgd blijven. Data worden gebruikt voor: verbeter-informatie voor de praktijk; verantwoording richting zorgverzekeraar/inspectie; patiëntkeuze informatie etc.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Fysiotherapie Van Gerven verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinde;
  • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
  • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De overeengekomen opdracht;

 

Geautomatiseerde besluitvorming.

 Fysiotherapie Van Gerven gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

- Fysiologic voor agenda en declaratie functie

- Fysioroadmap voor EPD

- Vecozo voor controle verzekeringsgegevens

- Qualiview voor patiënttevredenheidsonderzoek

- ZorgDomein (verwijzingen huisartsen/specialisten)

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Fysiotherapie Van Gerven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Verwijzingen en machtigingen chronisch alsmede zorgplannen > Bewaartermijn: 15 jaar> Reden?

Personalia > Bewaartermijn; zo lang patiënt in leven is: meer dan 10 jaar

Afrekeningen zorgverzekeraars > Bewaartermijn > 7 jaar. Reden: opgelegd door belastingdienst.

Contracten/bestellingen> Bewaartermijn > 7 jaar. Reden: opgelegd door belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Fysiotherapie Van Gerven verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (dit alleen binnen de EU). Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fysiotherapie v. Gerven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Fysiotherapie Van Gerven gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fysiotherapie v. Gerven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ronald@fysiotherapievangerven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readablezone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fysiotherapie Van Gerven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens {Organisatie} van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ronald@fysiotherapievangerven.nl

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Klachtenregeling

Volgens de wet Bescherming van Persoonsgegevens, voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw therapeut. Wij doen onze uiterste best om u zo efficiënt en naar alle tevredenheid te behandelen. Mocht het toch voorkomen dat u een klacht heeft met betrekking tot uw behandeling, dan verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de desbetreffende therapeut. In de praktijk kunt u informatie verkrijgen over hoe hier mee om te gaan en de klacht verder af te handelen. 
U kunt ook kijken op : www.defysiotherapeut.com.

Cliëntdossier

Fysiotherapie Van Gerven is volgens de WGBO wetgeving verplicht inzage in uw dossier te verlenen indien u daarom vraagt. Ook dient de praktijk wijzigingen in dit dossier door te voeren indien u dat wenst. Daarnaast kunt u ten alle tijden vragen om een kopie of vernietiging van het dossier. Van Gerven Fysiotherapie is conform de WGBO wetgeving verplicht aan deze verzoeken te voldoen.